MCF 2013 Masters Demo and Training Video

MASTERS DEMONSTRATIONS

Part One

Sensei Torben Svendsen (Denmark) Sepai & Bunkai

Sensei Bobby Smith (Bremuda) Seiyunchin

Sensei Gene Villa (USA) Sanseru

Sensei Linda Marchant (England EGKA) Kururunfa & Bunkai

Part Two

Sensei Tetsuji Nakamura (Canada) Suparimpei & Bunkai

Sensei George Andrews (England OTGKA) Yakusoku Kumite

Master Choko Kyuna (Shorin-ryu) Shorin-ryu Sesan

Part Three

 

Sifu Hung Ting Seng (Canada) Tai Chi

Sensei Kenzo Donozo (Canada) Shotokan & Tai Chi

Part Four

Sensei Mirko Buchwald (USA) Gekisai Dai Ichi

Master Morio Higaonna (Okinawa) Renzoku Bunkai & Kakie

 

TRAINING FRAGMENTS

Part One

Part Two

Part Three

Part Four