IOGKF CHIEF INSTRUCTORS GASSHUKU 

Master Morio Higaonna – IOGKF Supreme Master

Sensei Tetsuji Nakamura – IOGKF World Chief Instructor

Okinawa, Japan   –   October 11 – 14, 2017